Bizi Arayın!
0232 445 54 47

DİLEKÇELER / EVRAKLAR

Komşu Şikayet

KOMŞU ŞİKAYET ÖRNEK

 

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI                   : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)

 

DAVALILAR               : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

 

KONUSU                   : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün………………..

(çekilmez hal yazılır)…………….sebebiyle mülkiyet hakkının devri.

 

OLAY                         : Yöneticisi bulunduğum……………ili…………..ilçesi

…………….mahallesi…………..caddesi………….sokakta …………ada………..

parselde bulunan……kapı numaralı apartmanın……nolu bağımsız bölüm

maliki olan davalının, …………….(çekilmez hal yazılır) ……………

sebebiyle,bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında

mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır.

 

Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını

gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren

Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.

 

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.25 ve ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                 : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu

kararı,ihtarname ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEK     : Davalı kat malikinin…….nolu bağımsız bölümünün dava

tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla,mülkiyetinin

diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve

yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep

ederim.(Tarih…../…../…….)

Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

 

EKLER :

1-     Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.

2-     Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı

İcra Takibi

İCRA TAKİBİ ÖRNEK
TAKİP TALEBİ                                  Esas Kayıt No.Tarihi

1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı …………………………………………………………….ve
ikametgahı, alacaklı yabancı memlekette …………………………………………………………….. oturuyorsa
türkiye’de göstereceği…………………………………………………………….. ikametgahı
……………………………………………………………..

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin ………………………………………………………………
adı, soyadı ve ikametgahı ………………………………………………………………

3- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,soyadı ve ikametgahı
……………………………………………………………..

4- Alacağın veya talep olunan teminatın cins ……………………………………………………………..
ve türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda ……………………………………………………………..
faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün ……………………………………………………………..

5- Menkul rehni veya ipotekle temin edilmiş ………………………… …………… ……………………..
olan bir alacak talebinde merhunun ne……………………………………………………………..
olduğu merhun üçüncü şahıslar tarafından  ……………………………………………………………..
verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş…………………………………………………………….
ise adı, soyadı  ……………………………………………………………..

6-Takip, ilama veya takip hükmündeki belgeye …………………….. …………….. …………………….
müstenit ise ilam veya belgeyi veren makamın …………………. ………………………. …………….
adı, ilam veya belgenin tarihi, nosu ve özeti   ……………………………………………………………..

7-Adi veya hasılat kiralarına ait takip talebi  ……………………… …………… ……………………

8-Tevdi edilen senet (poliçe, emre muharrer senet, çek)in tarih ve numarası,
özeti senede müstenit değilse borcun sebebi
………………….. …………………….. ………………….
9-Alacaklının takip yollarından hangisini talep eylediği  ………………….. ………………………………………..
Yukarıda (……….) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.
(Tarih…./……/……../)                          Alacaklı veya vekilinin imzası

Borçluya Dava Açma

BORÇLUYA DAVA AÇMA ÖRNEK
……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                    : (Yöneticinin Adı Soyadı,Adresi)

DAVALILAR              : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

(Veya kiracının Adı-Soyadı Adresi)

KONUSU                   : Kat Maliki(veya kiracı)bulunan davalının ana gayrimenkulün genel
giderlerinden payına düşen …………………….TL.nin % 10
Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması.

 

OLAY                         :Yöneticisi bunduğum…………………..ili………………………ilçesi
………..mahallesi ………….. caddesi ……………. sokakta ……ada ………..
parselde bulunan ……kapı numaralı apartmanın ….nolu bağımsız bölüm
maliki(veya kiracı) olan davalı Anagayrimenkulün genel gider payı
olarak toplam…………..TL. Borcunu ödememiştir.
Ödemenin sağlanması için işbu dava açılmış bulunmaktadır.

 

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.22,33 ve ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı
İhtarname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK     : Kat maliki(veya kiracı) bulunan davalının anagayrimenkulün

Genel giderlerinden payına düşen………………TL.nin % 10   Gecikme zammıyla
tahsilinin sağlanması ve yargılama giderlerinin davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.
(Tarih…../……/…….)

Yönetici

(Adı-Soyadı,İmza)

İpotek Koyma

İPOTEK KOYMA ÖRNEK

(Mahkeme kararından sonra)

……………………………TAPU SİCİL MUHAFIZLIĞINA

Paydaşı bulunduğumuz ve tapuda ……. ili ………….. ilçesi ……………. mahallesi
……………. sokakta ………… ada ve………..parsel üzerinde;aynı anagayrimenkulün
…….nolu bağımsız bölüm maliki bulunan ………………. …………………… (borçlu
kat malikinin adı-soyadı ve adresi yazılır). ……………………… genel giderlerden payına
düşen ……………………TL.yi …………………….sulh hukuk mahkemesinin
……………..tarih ve………………sayılı kararına rağmen ödememiştir.

Mahkeme kararı dikkate alınarak,borçlu bulunan kat malikinin tapu kütüğünde kayıtlı bağımsız
bölümü üzerinde borç tutarı olan………………….TL.miktarında diğer kat malikleri lehine
kanuni ipotek hakkının tescil edilmesini,bu durumun borçluya duyurulmasını arz ederim.
(Tarih…../…./……….)
Yönetici
(Adı-Soyadı,İmza)
ADRES:        ………………………………..        ………………………………

 

EKLER:
1-Yöneticiliğin tevsikine ilişkin belge.
2-Yönetim planı.
3-Mahkeme kararı.

Haksız Müdahele

HAKSIZ MÜDAHALE ÖRNEK

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                    : (Adı soyadı,Adresi)

DAVALILAR            : (Kat malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU                   :  Kat Maliki bulunan davalı kat maliklerinin olurunu almadan
bağımsız bölümünün balkonunu genişletmiş bulunmaktadır.  yapılan bu müdahalenin önlenerek
eski haline dönüştürülmesi talep edilmektedir.

OLAY                         : ……………ili…………..ilçesi ………….. mahallesi…………..
caddesi ……………sokakta……….ada………..parselde bulunan……kapı   numaralı,
apartmanın paydaşlarındanım. Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak
Kat maliklerinin oluru alınmadan büyütülerek kat mülkiyeti   Kanununun 19.maddesine muhalefet
edilmiştir.   Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu bağımsız bölümün   Eski haline getirilmesi
için dava açılmış bulunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.19,33 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                : Tapu sicil kaydı,keşif,bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK     : Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak
Kat maliklerinin oluru alınmadan büyütülmesi nedeniyle bu müdahalenin önlenmesi,
söz konusu balkonun eski haline getirilmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya
ödettirilmesini arz   ve talep ederim.

 

(Tarih…../…../…….)
Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

Tecavüzü Şikayet

TECAVÜZÜ ŞİKAYET ÖRNEK

                   VİLAYET(VEYA KAYMAKAMLIK)MAKAMINA

………………………

 

ŞİKAYETÇİ              : (Adı Soyadı,Adresi)

ŞİKAYET EDİLEN   : (Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU   :………….ili…………..ilçesi………….. mahallesi …………. .caddesi
……………sokakta……….ada………..parselde bulunan……kapı  numaralı,
apartmanın paydaşlarındanım. Bitişik apartman komşumuz şikayet olunan şahıs bir bölümünü
özel aracının garajı olarak kullanmaktadır Bütün ikazlarımıza rağmen 10 günden beri
bu fiili durumu kaldırmamakta ısrar etmektedir.

3091 sayılı”Taşınmaz mal zilliyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi
hakkında kanun”un 4.maddesine göre tecavüzün  men’ine karar verilerek
yasal işlemlerin yapılmasını arz ederim.

(Tarih…../…../…….)

Şikayetçi(Adı-Soyadı,İmza)

Tecavüze Karşı Dava

TECAVÜZE KARŞI DAVA ÖRNEK

 

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                    : (Adı Soyadı,Adresi)

DAVALILAR            : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU                   :  Paydaşı bulunduğum anagayrimenkulün ortak yerine
davalı tarafından yapılan odunluğun kaldırılması.

OLAY                         :…………… ili………….. ilçesi…………..
mahallesi ………….. caddesi …………… sokakta………. ada……….. parselde bulunan
…… kapı numaralı,apartmanın davalı ile birlikte paydaşıyım.

Anagayrimenkulümüzün ortak yerlerinden olan bahçede davalı tarafından kendisi için
odunluk yapılmıştır.Uyarı ve ikazlarımıza rağmen odunluğun kaldırılması
taleplerimizi kabul görmediğinden
Yukarıda açıklanan nedenlerle dava açılmış bulunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.15,33 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER             : Tapu sicil kaydı,keşif,bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK   : Anagayrimenkulümüzün ortak yerlerinden olan bahçede davalı
tarafından kendisi için yapılan odunluğun kaldırılması,ortak yere yapılan bu müdahalenin
önlenmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.

 

(Tarih…../…../…….)
Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

Yönetici Tayini Talebi

YÖNETİCİ TAYİNİ TALEBİ ÖRNEK

………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                    : (Adı Soyadı,Adresi)

DAVALI                    :  Hasımsız.

KONUSU                   : Anagayrimenkulümüze yönetici atanması.

OLAY                       : ……………ili…………..ilçesi  …………….
mahallesi ………….. caddesi …………. sokakta ……….. ada ……….. parselde bulunan
…… kapı   numaralı anagayrimenkulün paydaşıyım.

Kat malikleri kurulunca yönetici seçimi konusunda anlaşma sağlanamadığından,
yönetici seçilememiştir.Sözkonusu  yöneticinin mahkemenizce atanması
hususunda dava açılmış  bulunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.33,34 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER               : Tapu sicil kaydı,yönetim planı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK     : Paydaşı bulunduğum anagayrimenkule kat
malikleri arasından veya dışarıdan bir yönetici atanmasını arz ve talep
ederim.

 

(Tarih…../…../…….)

 
Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

Yönetici Sözleşmesi

YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEK

 

YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR:
İŞVEREN : …………………………….Bağımsız Kat Malikleri / İşyeri Malikleri Adına
ADRESİ : ………………………………………………………………………………….Apartmanı/Sitesi

YÖNETİCİ : Kat malikleri adına seçilen yönetici ……………………………………………
ADRESİ : ……………………………………………………………………………………..

Tel           : ­ ..………………………………..   Fax:  …………………………………
KONUSU :

………………………..Kat maliklerinin ………………. Tarihli genel kurul toplantısında yöneticinin dışarıdan seçilmesine karar verilmiş ve yönetici seçimi için ………………yetki verilmiştir. Kat malikleri kurulunun bu karar uyarınca , kat malikleri dışından, ücret karşılığında KMK ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde içerisinde ………………………Apartmanı / Sitesi yöneticiliğini ………………… tarafından yapılması, bu sözleşmenin konusunu oluşturur.
SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ :
İşbu Yöneticilik Sözleşmesi 1 (bir) yıl olup  ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak üzeri …/…./ …..  ila …/…/ …..tarihleri arasında yönetim dönemini kapsamaktadır.
Bu sözleşme………………….tarihinde aşağıdaki şartlarla üç nüsha olarak tanzim edilen sözleşme taraflarca okunarak kabul edilip imzalanmıştır.

ÜCRET:
Yöneticiye bu görevi nedeniyle, her ay …….. .TL (……………..) TL ücret ödeyecek olup, bu bedele noter,posta masrafları ilave edilecektir. Bu bedel kesinleşmiş işletme projesi gereği  kat maliklerinin ödeyeceği  aidatlara dahil etmek suretiyle her ayın üçüncü gününe kadar nakden tahsil edilecektir.
YÖNETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Bu sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 1 hafta içinde işletme projesini hazırlayıp kat maliklerine ulaştırmak. (Doğalgaz ücreti, fatura geldikçe toplanacağından bu gider işletme projesine dahil edilmemiştir.) .)  Kalorifer kazanı, bahçe bakımı ve havuz arıtma sistemlerinin bakım giderleri işletme projesine dahildir.
 2. Doğalgaz faturası geldiğinde, arsa payına göre toplam bedel bölünerek , her daireye ödeyeceği bedelin bildirmesi ve banka hesabına bu bedelin yatırılmasının sağlanması.
 3. Yönetici, ………………..apartman adına olan……………….bankasındaki …………… nolu hesabı denetçiyle birlikte çift imza ile kullanabilecektir. Her ayın ilk 10 (on) günü içerisinde ödenmeyen aidatlarla ilgili olarak, ödemeyen kat maliki veya kiracı hakkında icra takibi yapmaya yetkilidir. Gerek görürse ve sadece bu konu ile ilgili olmak üzere apartman yöneticisi olarak bir avukata vekalet verebilir.  Aylık % 10 faizi ile birlikte ödenmeyen aidatlar için icra takibi yapabilir. Ancak bu konu ile ilgili avukatlık ücretlerini ve icra masraflarını, borcunu ödemeyen kat malikine yansıtılır.
 4. Apartman kapıcısının ücretinin , sigorta prim ve bildirgesinin, aksatılmadan ödenmesi için ücret bordrolarının tanzimi ve imzalatılması.
 5. Apartmana ait gelen ortak yerlerin elektrik , su ve doğalgaz bedelinin bankaya verilecek otomatik ödeme talimatı ile ödenmesini sağlamak.
 6. Yapılacak her türlü harcamanın belgeli olması hususuna itina göstermek.
 7. Yapılacak harcamalarla ilgili olarak apartman denetçisinin isteği halinde endisine bilği vermek, denetçinin gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde apartmanla ilğili hesap ve kayıtları hazır bulundurmak.
 8. Denetçinin talep etmesi halinde en geç bir hafta içinde Kat Malikleri Kurulunu olağan üstü olarak toplantıya çağırmak.
 9.  Apartman görevlisinin/lerinin vazifelerini en iyi şekilde yapması için gerekli önlemleri almak ve bu konudaki aksaklıkları en kısa zamanda denetçiye bildirmek.
 10. Yönetim döneminin hitamında vakit geçirmeden Kat Malikleri Kurulunu Olağan Toplantıyı yapmak üzere toplantıya çağırmak.
 11.  Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan diğer yükümlülükler.

DİĞER HUSUSLAR :
……………………… yöneticiliği , yöneticilik yapacağı dönem için yetkili olmak üzere, ……………….. tarihli Kat malikleri toplantısında alınan karar gereği …………daire maliki ……………. denetçi olarak görev yapacaktır.
Yöneticinin sözleşme şartlarını yerine getirmemesi halinde , kat malikleri kanununun tek taraflı olarak sözleşmeyi fes etme yetkisi bulunmaktadır.
Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat  adresleri olup , değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın gerekli olacağı taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde, T.C. İzmir ili ……………… Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

.

…………….. KAT MALİKLERİ ADINA                          YÖNETİCİ

Kira Kontratı

KİRA KONTRATI ÖRNEK

 

Örnek Kira Kontratı Özel Maddeleri

ÖZEL KOŞULLAR
1   Kira başlangıcı tarihi …./…../.2011 olup kira süresi 1 yıldır.

2   Kiracı, kira konusu mecuru başkasına devir ve ciro edemez, kiralayamaz, kiralanan mecurda
kiracıdan başkası ikamet edemez, işyeri işletemez, kısmen dahi olsa ortak alamaz.

3   Kiracı, işyeri olarak kiraladığı yerde mal sahibinden yazılı izin alarak ilaveler ve değişiklikler
yapabilir. Yapılacak ilave ve değişiklikler için ayrıca mal sahibinden ücret istenemez. Yapılan masraflar
kiradan düşülemez. Kiradan takas mahsup istenemez. Kira akdi bittiğinde yapılan masraflar talep edilemez.
4   Kiracı, kiralanan yeri çevreye zarar vermemek kaydıyla (……………………………) konusundaki işlerden sadece ikisin ticaretini yapabilir. Görünümü bozacak ve geçişleri engelleyecek biçimde dükkânın önünü kullanmayacak, dış alana taşmayacaktır. Kiracı, işyerinin dışına asacağı tabela veya logo’nun yeri ve biçimi için kiralayanın izin ve onayını alacaktır.

5   Aylık kira her ayın beşinci gününe kadar makbuz karşılığında Kiralayanın İkametgahında veya
…………………… İş Bankası………………… Şubesindeki…………………….. nolu hesabına……………..-TL
olarak ödenir. Stopaj ayrıca kiracı tarafından ödenecektir. Kiralayan adına Vergi Dairesine ödenmesi
gereken Stopaj ve Fon makbuzları 3 ayda bir kiralayana ibraz edilecektir. İbraz edilmemesi akde muhalif hareket teşkil edecektir.
6   Kira müddeti bir yıl olup, akdin bitiminden otuz gün önce taraflarca akdin fesih edilmemesi durumunda
akit bir yıl süreyle uzatılmış sayılır. Yıllık kira artışları İTO’nun açıklanan TÜFE ve TEFE endekslerinin
Bir Yıllık Ortalama Artış?ı oranında artırılarak belirlenir. Her hangi bir aya ait kira bedeli gününde
ödenmezse başka hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın sözleşme sonuna kadar olan diğer kira
bedelleri de muaccel olur.

7   Çevre temizlik, levha ve belediye vergilerinin tümü kiracıya aittir. Yakıt, su, elektrik ve Site Yönetim
Planının öngördüğü ve her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen genel gider payı kiracı tarafından
ödenecektir. Site yönetiminin (yakıt vb.) alacakları konusunda kiracıya çekeceği ihtarname mecurun tahliyesi konusunda taraflarca peşinen haklı ihtar kabul edilmiştir.
8   Kiracı, kiralanan yerde meydana getirdiği her türlü zarar ve ziyandan sorumludur. Mecurda normal
kullanımı sonucu meydana gelecek yıpranmalar dışında kötü kullanımdan kaynaklanan
zarar ve ziyan kiracıya aittir. Kiracı yangın ile ilgili her türlü önlemi almakla mükelleftir.
9 – Mecur, kiracıya temiz ve kullanıma uygun olarak teslim edilmiştir. Aynı şekilde iade edilecektir.

10 – Kiracı mecuru tahliye etmek isterse bu durumu kiralayana iki ay önceden yazılı olarak bildirecektir.
Aksi halde meydana gelecek tüm zarar ve kar mahrumiyetinden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
11   Kiracıdan alınan -TL (………………………..TürkLirası), muhtemel zarar-ziyan veya eksik ödemeler karşılığı olup, sözleşme süresince kiralayan tarafından muhafaza edilecek; sözleşme sona erdiğinde zarar-ziyan, kira ve diğer borçları yoksa kiracıya iade edilecektir. (Aynı miktarda teminat mektubu kabul edilebilir).
12   Taraflar iş bu kira sözleşmesindeki adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu şimdiden kabul
ederler. Sözleşmeden doğacak her türlü dava ve icra takiplerinde İZMİR MAHKEMELERİ
VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.

13   Kefilin kefaleti müteselsil kefalet olup, mecur tahliye edilinceye kadar devam eder.

14   On Dört özel maddeden oluşan iş bu kira sözleşmesi iki suret olarak düzenlenmiş olup, bir tanesi
kiracıya bir tanesi de kiralayana verilmiştir.

MÜTESELSİL KEFİL                          KİRACI                          KİRALAYAN

Kazan Bakım Sözleşmesi

KAZAN BAKIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEK

 

Kazan Bakım Sözleşme Örneği

ANLAŞMA
Bir tarafta ticari ikametgahı………………………………………………………………………İZM.
olan ………………………………………………………………….(bundan böyle kısaca  MÜŞTERİ
diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı……………………………………….İZM.
olan ………………………………………….(bundan böyle kısaca………………………..diye anılacaktır.)
arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir anlaşma akdedilmiştir.
I – ANLAŞMANIN KONUSU
Taraflar,…………………………….nın kendi istihdam ettiği personeli vasıtasıyla MÜŞTERİ işyerinde ki Doğalgaz kazanlarının yıllık ve periodik bakımlarının yapılmasıdır
II – ANLAŞMANIN SÜRESİ

İşbu anlaşmanın başlangıç tarihi …../……/…… olup,başlangıç tarihinden itibaren …../……/…… Tarihine kadar geçecek olan süredir.

III – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A-………………….vereceği hizmetler için istihdam edeceği tüm personelin işvereninin kendipersoneli
Olacak ve;
1- Her hangi bir arıza ihbarında 12 saat içinde hizmet verecektir,
2- İşveren sıfatıyla gerek bu kanunlar,gerekse diğer kanun,tüzük ve yönetmeliklerle getirilen tüm kurallar ile yetkili makamlar tarafından verilecek emir ve talimatlar doğrultusunda hareket edecektiri,
3- Panel ve modüller her serviste kontrol edilecektir,
4- Garanti süresi içinde parça değişimleri ücretsiz yapılacaktır.
5- Personelin göreve uygun standart kıyafetler ile hizmet verecektir
6- Garanti harici parça değişiminde sadece parça ücreti alınacaktır.
7- Yılda bir kez(sezon başında)kazan ve brülör bakımı yapılacaktır.
8- Baca temizliği sözleşme kapsamı dışındadır.
9- Kazan dairesi Elekrik panosu ve tesisatı arızaları sözleşme kapsamında değildir(termik,kontaktör,sigorta vs).
10- Kazan üzerindeki ayarlara sadece teknik servis müdahale edebilir.
B- Müşteri,
1- İşyerinde personele uygun bir çalışma ortamı sağlamayı,
2- Giyinme soyunma odası ve dolap temin etmeyi,

IV – YAPILAN İŞ BEDELİ VE ÖDEMELER
……………….,işbu anlaşma hükümleri çerçevesinde taahhüt ettiği işler karşılığı olarak her ayın…..haftası içinde fatura düzenleyecek ve MÜŞTERİ ye ibraz edecektir.İbraz edilen faturalar her ayın…….haftası içinde…………………ya ödenecektir.
V   KAZAN BAKIMLARINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLER
1- Filtre temizliği gerekiyorsa değişimi
2- Brülör temizliği
3- Kazan temizliği
4- Gaz kaçak testi
5- Baca çekiş kontrolu
6- Ecomatik panel modül ayarı
VI – İHTİLAFLARIN HALLİ
Taraflar,işbu anlaşmanın yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü ihtilafta yetkili yargı mercilerinin İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.
VII – TEBLİGAT
Taraflar işbu yer anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin …… gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını,aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.
VIII – ANLAŞMANIN FESHİ
Taraflar işbu anlaşmayı herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın …. ay önceden yazılı bildirmek suretiyle her zaman sona erdirebilir.
İşbu dokuz (8) ana maddeden oluşan anlaşma taraflar arasında …../……./…… Tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur.

FİRMA ADI                                                        APARTMAN/SİTE ADI

Güvenlik Sözleşmesi

GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEK

 

Güvenlik Hizmetinini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşmer

ANLAŞMA
Bir tarafta ticari ikametgahı……………………………………………………………………………İZM.
olan ……………………………………………………………………….(bundan böyle kısaca ?MÜŞTERİ?
diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı………………………………………………İZM.
olan …………………………………………..(bundan böyle kısaca…………………………….diye anılacaktır.)
arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir anlaşma akdedilmiştir.
I – ANLAŞMANIN KONUSU
Taraflar,………………………………nın kendi istihdam ettiği personeli vasıtasıyla MÜŞTERİ işyerinde giriş ve çıkış kontrol ve denetimleri ile gerekli kayıtların tutulması,MÜŞTERİ sorumluluk sahalarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak güvenlik ve gözetiminin sağlanması hususunda karşılıklı mutabakata varmışlardır.

II – ANLAŞMANIN SÜRESİ

İşbu anlaşmanın başlangıç tarihi …../…./….. olup,başlangıç tarihinden itibaren …./…../….. Tarihine kadar geçecek olan süredir.Anlaşma süresinin hitamında anlaşmanın sona ermesi hususunda taraflardan herhangi biri en az ….hafta öncesinden yazılı bir bildirimde bulunmazsa,işbu anlaşma aynı süre ile ve aşağıda yer alan ücret artış esasları uygulanarak birer yıllık sürelerle uzamış sayılacaktır.

III – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A-……………..vereceği hizmetler için istihdam edeceği tüm personelin işvereninin kendisi olduğunu,bu nedenle;
1- İş kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine aykırı herhangi bir tasarrufta bulunmamayı,
2- İşveren sıfatıyla gerek bu kanunlar,gerekse diğer kanun,tüzük ve yönetmeliklerle getirilen tüm kurallar ile yetkili makamlar tarafından verilecek emir ve talimatlar doğrultusunda hareket etmeyi,
3- İşle ilgili olarak hakkında tahakkuk edecek her türlü vergi ve rüsum ile diğer mali yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeyi,
4- Personelin göreve uygun standart kıyafetlerini sağlamayı,(Pantolon,gömlek,mont,kravat,kemer,
şapka,ayakkabı ve gerektiği yerlerde eldiven,bere)
5- Gerek olduğunda kullanılacak teçhizatları,(el dedektörü,telsiz,kulaklık,fener,düdük) kullanım
bedeli olarak faturaya yansıtılmak üzere temin etmeyi,
6- Teçhizatın MÜŞTERİ tarafından mülkiyeti talep edildiğinde (izne tabi telsizler hariç) fatura
etmeyi,
7- Personelin ilk görev başı eğitimini vermeyi ve görev süresince belirleyeceği periyotlarda görev
başı pekiştirme eğitimi sağlamayı,
8- MÜŞTERİ tarafından yazılı olark değiştirilmesi talep olunan personeli yedi (7) gün içinde
değiştirmeyi,
9- Personelin yol ve yemek ihtiyaçlarını karşılamayı,
10-……………………………..çalışanlarının fiilen çalıştıkları süreye ilişkin haklarının doğması halinde,
kıdem tazminatlarını ödemeyi,
kabul ve taahhüt etmiştir.

B- Müşteri,
1- İşyerinde personele uygun bir çalışma ortamı sağlamayı,
2- Giyinme soyunma odası ve dolap temin etmeyi,
3- Hizmet süresince uygun göreceği eğitimleri vermeyi,
4- Gerektiğinde standart donanım harici malzeme taleplerini karşılamayı
Kabul ve taahhüt etmiştir.

IV – YAPILAN İŞ BEDELİ VE ÖDEMELER
………………,işbu anlaşma hükümleri çerçevesinde temin etmeyi kabul ettiği işler karşılığı olarak her ayın…..haftası içinde fatura düzenleyecek ve MÜŞTERİ ye ibraz edecektir.İbraz edilen faturalar her ayın……….haftası içinde……………ya ödenecektir.
Fiyatımız …../……/…… tarihine kadar geçerli olacak bu tarihten sonraki …… aylık dönem için taraflar karşılıklı olarak görüşerek yeni ücretleri belirleyecektir.

V – GENEL HÜKÜMLER

1 – ……………….,işbu anlaşma konusu işin yerine getirilmesi için istihdam edeceği personeli ile
ilgili her türlü vergi,rüsum,İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile tahmil olunan bilumum
vecibe ve mükellefiyetlerinden münhasıran sorumlu olup,bunların gereği veçhile yerine
getirilmemesi kanundan ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler hariç olmak üzere
MÜŞTERİ?ye hiçbir sorumluluk yüklemeyecektir.Yukarıdaki yasal ödemelere ait resmi
evraklar MÜŞTERİ?nin talep etmesi halinde………………………tarafından ……aylık
dönemler halinde ibraz edilecektir.
2 – ………………….,işbu anlaşma konusu işin yerine getirlmesi için istihdam ettiği personelin
herhangi bir sebeple işinden ayrılması halinde ayrılan personel yerine yeni işe alınacakları derhal
SSK ile ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü ne bildirecektir.Anılan bildirim işine ait evraklar ile
çalıştırdığı kişilerle ilgili olarak yetkili mercilere yapacağı her türlü başvurulardan doğacak
sorumluluklar ile yükümlülükler tamamen kendisine ait olacaktır.
3 – …………….., ve ………………… elemanları,hizmet verdikleri yer ve MÜŞTERİ ile ilgili
olarak edindikleri bilgiler konusunda gizlilik kurallarına tamamen uymayı,istekleri dışında dahi
olsa duydukları ve vakıf oldukları bilgileri kesinlikle üçüncü kişilere ve ilgisi olmayan personele
aktarmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.
4 – …………………..,ve ………………personeli işin yapılması amacıyla MÜŞTERİ?nin mevcut
çalışma kurallarına ve sistemine uyumlu faaliyet göstermek zorundadır.
5 – ……………,personelini kontrol ve takip ederek,raporlama usulü ile MÜŞTERİ?ye bilgi
verecektir.
6 – ………………..,nin bu anlaşma ile yüklendiği işleri yapmasında kullanılmak üzere MÜŞTERİ
gerekli yer ve ekipmanları………………………ya temin edecektir.
7 – MÜŞTERİ nin isteği üzerine çalışma çizelgesi dışında yapılacak olan fazla mesaileri kanuna
uygun olarak MÜŞTERİ ye fatura edilecektir.
8 – ……………………………..,nin verdiği fiyatlara KDV dahil değildir.
9 – Bu anlaşmadan kaynaklanan her türlü vergi,resmi harçlar MÜŞTERİ?ye aittir.
10 – …./……/…… tarihinde projede hizmet … Güvenlik elemanı ile başlatılacak,uygulamadan doğacak
aksaklıkları gidermek amacıyla MÜŞTERİ nin isteği doğrultusunda personel arttırma yoluna
gidilebilecektir.
11 – ……………….,çalıştıracağı güvenlik gözetim elemanlarının görev tanımları ve görev alanı
kapsamında ihmal,kusur veya kastından doğan her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.
……………………nin tazmin sorumluluğu güvenlik elemanlarının görev ihmal,kusur yada zarar
kastının mahkemelerce tespiti halinde doğar.
İşyerinin meydana gelebilecek zararlara karşı sigortalanması yükümlülüğü MÜŞTERİ?ye aittir.
…………………..nin sorumluluğu kesilmiş fatura miktarı ile sınırlıdır.İş bu sınır her şekilde bir
(1) yıllık hizmet bedelini aşamaz.
12 – Sözleşme süresince risk analizi ile tespit edilen ve çözülemeyen fiziki eksikliklerin sorumluluğu
…………………tarafından yüklenilmez.
13 – a- Sigorta koşullarına uygun olmayan şartlarda ve/veya kilitsiz kasa dışı muhafaza edilen;
a-1- Çek,senet,şirket kaşesi/zarf,para (YTL,yabancı),antika küçük objeler ile,
a-2- TTK ve SPK hükümlerine göre kıymetli evrak,menkul kıymet sayılan diğer evrak,
a-3- Kıymetli maden,
b- Şahsi kredi kartı,cep telefonu,cüzdan,çek defteri/yaprağı,kol saati,kimlik,ruhsat,ziynet
eşyası,ruhsatlı silah,mühimmat,anahtar,tapu senetleri……………………….nin gözetim hizmeti
kapsamı dışındadır.
14 – ……………………,tarafından verilen hizmette herhangi bir aksamanın veya ayıplı olduğunun
düşünülmesi halinde MÜŞTERİ?nin ilgili yöneticisi durumu en geç ….. gün içinde
…………………..ye yazılı olarak bildirmek zorundadır.Aksi takdirde……………………………….
tarafından hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak verildiği konusunda taraflar şimdiden
mutabık kalmışlardır.
15 – MÜŞTERİ tarafından istenen görevler   proje görev tanımı  olarak ………………………. Yetkililerince incelendikten ve onaylandıktan sonra sözleşmeye Ek kabul edilir.
Yazılı olarak tebliğ edilmeyen ek görev tanımından güvenlik elemanı sorumlu tutulamaz.
Ek görev tanımı MÜŞTERİ tarafından görev yerinde bulundurulmalıdır.
16 – MÜŞTERİ tarafından gelecek talep doğrultusunda,…………………….elemanlarının mesai
saati haricinde hafta sonu,resmi ve dini bayramlarda yapacağı mesailer % ?.,hafta içi yapacağı
mesailer % …… zamlı olarak fatura edilecektir.
17 – Sözleşme süresi içerisinde;SSK ve vergi mevzuatında yapılacak düzenlemeler nedeni ile kanuni
giderlerde ve asgari ücretin netinde meydana gelecek değişiklikler ile yol (mavi kart)
ücretlerinde meydana gelen artışlar fiyat analizine yansıtılacak,eleman bazında aylık faturaya
ilave edilecektir.
18 – Güvenlik hizmeti silahsız olarak yürütülecektir.
19 – 5188 nolu Özel Güvenlik Kanununun getireceği koşullar her iki tarafça dikkate alınacaktır.
20 – 5188 sayılı yasanın getirmiş olduğu güvenlik görevlisi olmak için yeterli şartları sağlayan
güvenlik elemanları ………………………nin bünyesine dahil edilecektir.
21 – Güvenlik elemanı görev tanımı iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
İş bu anlaşmadan doğan aylık ödemeler için …………………..,MÜŞTERİ?ye istediği oranlar çerçevesinde aşağıdaki fatura adreslerine,fatura kesecektir……………………………/İZMİR
VI – ANLAŞMA KONUSU HİZMETLER
Hizmet elemanları,hizmet verecekleri mahalde anlaşma ekinde yeralan görev tanımında açıklanan işlerde çalışacaktır.Taraflar arasında yazılı olarak mutabakat sağlanması şartıyla,görev tanımı değiştirilebilir.Ayrıca anlaşma ekinde projeye ait risk analiz raporu bulunmaktadır.Bu rapor MÜŞTERİ ve ………………………..tarafından tümüyle kabul edilmiştir.
VII – İHTİLAFLARIN HALLİ
Taraflar,işbu anlaşmanın yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü ihtilafta yetkili yargı mercilerinin İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.
VIII – TEBLİGAT
Taraflar işbu yer anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin ?.. gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını,aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.
IX – ANLAŞMANIN FESHİ
Taraflar işbu anlaşmayı herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ….. ay önceden yazılı bildirmek suretiyle her zaman sona erdirebilir.
İşbu dokuz (9) ana maddeden oluşan anlaşma taraflar arasında …../……./…… Tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur.

FİRMA ADI                                                                 APARTMAN / SİTE ADI

İmza                                                                            İmza

Dış Cephe Sözleşmesi

DIŞ CEPHE SÖZLEŞMESİ ÖRNEK

 

Dış Cephe Sözleşme Örneği

M U K A V E L E
Madde 1
TARAFLAR :İşbu mukavele bir taraftan ……………………………………..adresinde mukim ………………………………. ile ………………. …………….. ……………….. …………………………..adresinde mukim binanın [Kat malikleri kurulu adına/ Yönetici] olarak,………………. arasında aşağıdaki koşullar altında yapılmıştır. Bu sözleşmede taraflardan mezkür binanın yöneticileri İŞVEREN ve ……………………………. Ltd.Şti.’de TATBİKATÇI olarak kısaca anılacaklardır.

Madde 2
İŞ’İN KAPSAMI : İstanbul/………………………. …………. ……………. ……………….. adresindeki binanın dış cephelerine onarım ve boya yapılması
Bu anlaşma çerçevesinde tabikat yapılacak yerler şunlardır:
a.Bina cephesinde sıva veya mozaik kaplı satıhlar.
b.Bina konsol çıkma altı.
c.Bütün baca,asansör kulesi ve aydınlık çıkmasının dışları.
d.Açık balkonların korkuluk duvarının dışları,iç’e bakan yüzeyleri,duvar ve tavanları.[kepenk,cam veya başka bir malzeme ile kapatılmış,ancak bu malzemelerin açılır nitelikte olması halinde bu balkonlar kapalı balkon edilir ve uygulama dışı tutulur.]
e.Çatı ve/veya teras parapet duvarlarının üstlerindeki
çatlaklar ile bunların iç’e bakan kısımları.

Madde 3
TATBİKATIN MAHİYETİ :
1. Binanızın dış cephelerine asma iskele kurularak mevcut cephe kaplamasındaki kabarmış ve pullanmış adherasyonunu kaybetmiş kısımların peşinen kazınması.

2-Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra yüzeyi emprenye etmek amacı ile VAC 208 acrilik copolimerin metrekareye 0,100-0,150 kg gidecek şekilde rulo ile tatbik edilmesi.

3-Bina cephesinde bulunan kılcal bütün çatlakların elastik dış cephe macunu ile macunlanması.
4-Bina cephesindeki büyük ve hareketli çatlakların ise % 300 uzama katsayısına sahip sentetik elyaf armeli olarak sıvı plastik uygulanması.
5-Yüzey hazırlığı yukarıdaki şekilde tamamlanmış olan satıhlara iki kat halinde metrekareye 0.350-0.500 kg.gidecek şekilde yine amphisilan düz marka pütürsüz dış cephe boyası tatbik edilmesi .
Madde 4
İŞ’E BAŞLAMA TARİHİ : işbu mukavale tahtında tatbikatçı mücbir sebepler dışında iş’e en geç / /2008 tarihinde başlayacaktır. Havaların müsaade etmesi halinde daha öncede başlayabilir.Ancak işveren başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde inşaat mahallini kendi yapacağı tamir ve işler yapılmış ve çalışmaya mani bir neden olmaksızın teslim etmekle yükümlüdür.

Madde 5
İŞ’İN TESLİMİ : Tatbikatçı mezkür iş’i / /2008 tarihine kadar teknik şartlara uygun olarak bitirecektir.Mücbir sebepler dışında gecikilen her gün için tatbikatçı ……………..-YTL(İkiyüz) ödemekle yükümlüdür.

Madde 6
TATBİKAT :
A · Kullanılacak bütün malzemeler imalatçıların gösterdikleri ve Bayındırlık Bakanlığı Teknik şartnamelerine uygun olarak en itinalı bir biçimde tatbik edilecektir.
B · işveren tatbikat gereği olan su,elektrik gibi hizmetlerin temini ile yükümlüdür.
C · işveren kendisi,diğer kat malikleri ve yanında çalıştırdıklarının ihmalinden doğan zarar ve ziyanı tatbikatçıya ödeyeceğini peşinen kabul eder.
D · Tatbikatçı söz konusu inşaatta işverence tasvip edilmeyen işçileri çalıştıramaz,işçilerini gece barındıramaz.
E · Tatbikat süresince tatbikatçı bütün emniyet tedbirlerini almak ve aldırmakla yükümlüdür.işveren bu konuda kendisine yardımcı olur.

Madde 7
İŞ’İN BEDELİ : İşveren ve tatbikatçı yukarıda belirtilen işlerin yapılabilmesi için gerekli malzeme,malzeme zayiatı,alet edevat giderleri,iskele ki raları,kurup sökme masrafları,her türlü nakliyeler, işçilik,genel giderler ve firma kar’ı dahil,KDV hariç işlerin tamamı için
( ………..)YTL sına anlaşmışlardır.
Madde 8
ÖDEME ŞEKLİ : işveren söz konusu işlerle ilgili olarak tatbikatçıya veya kanuni vekiline sözleşme tarihinde ………….-YTL peşinat ile aşağıda dökümü yapılan vade ve meblağlardaki tam pullu senetleri mukavele tarihinde ödeyecektir. Herhangi bir senedin vadesinde ödenmemesi halinde diğer bütün senetler muacciliyet kesbeder.
1- / /2011 (…. )YTL.
2- / /2011 (…. )YTL.
3- / /2011 (…. )YTL.
4- / /2011 (…. )YTL.
5- / /2011 (…. )YTL.
Tatbikatçı alacaklarını kat maliklerinden arsa payları oranında isteyebileceği gibi bu sözleşmede imzası bulunan …………. ………………. ‘ı binanın müteselsil borçlu ve kefili kabul ederek alacağının tümünü müteselsilen gerekirse yasal yollara başvurarak tahsil edebilir.
Madde 9
RENK SEÇİMİ : İşveren……………………. firmasına ait ……………… renk kartelasından
a. ………………………….. için……………………………….
b……………………………..için……………………………….
c……………………………..için……………………………….
d. Açık balkon tavanları için……………rengi seçmişlerdir.bu renklerin işveren tarafından değiştirilmesinin istenmesi halindeeski renkler işverene teslim edilir,yeni seçilen boyanın bedeli peşin olarak boya satıcısı firmanın cari fiyat listesi üzerinden tatbikatçıyaödenir ve madde 5 uygulanmaz.İşveren tatbikatçıdan renklerin kendi aralarında veya başka kimyasallarla karıştırılmalarını isteyemez.

Madde 10
TEK TARAFLI FESİH : İşveren inşaat mahallini zamanında teslim etmez, ödemelerini zamanında yapmaz veya bu mukavelede belirtilen işlerin bir veya bir kısmının yapılmasından vazgeçerse, tatbikatçı bu mukaveleyi tek taraflı olarak fesih edebilir,zarar ve ziyanını talep edebilir.Keza tatbikatçı işi teknik kurallar ve bu şartnamede yazılı hususlara uygun yapmaz ise veya zamanında bitiremiyeceği anlaşılırsa işveren sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir zarar ziyan talep edebilir.
Anlaşmazlık durumunda yetkili mercii İstanbul mahkemeleridir.

Madde 11
İZİN VE YASAL DEĞİŞİKLİKLER
a.KDV oranlarının değişmesi veya kanunen zaruri yeni vergilerin konması işverene aynen yansıtılır.
b.İnşaat mahallinde uygulama yapılması için gerek komşulardan gerekse resmi makamların talep edeceği izin belgeleri, alınması ile işgaliye veya sair nam altındaki taleplerin karşılanması işverene aittir.
c.Tatbikatçı ayrıca bir izne gerek kalmadan mezkur binanın ismini ve adresini kendi referans listesinde yayınlayabilir.
Madde 12
SÖZLEŞME TARİHİ : Oniki maddeyi içeren bu mukavele / / 2006 tarihinde iki nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.

İŞVEREN TATBİKATÇI

Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

Asansör Bakım Sözleşmesi

ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEK

ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme bir taraftan………………….adresinde mukim …………….(aptmanı/sitesi) ile ……………..adresinde mukim …………….şirketi arasında akdolunmuştur.Taraflar sözleşmede kısaca yüklenici ve işveren olarak anılacaklardır.
1-Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden alınmış olan asansör bakım firması belgesi örneği sözleşme ekinde olacaktır.
2-Yüklenici çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkartılmış olan “Serbest mühendislik ve müşavirlik belgesi” ile “Büro tescil belgesi”örneği sözleşme ekinde olacaktır.
3-Bakımı ……………………………………….tarafından yapılan …………..marka ve imal yılı……….. olan asansörümüz bakımcı firmanın ……..yıllık garanti kapsamı içerisindedir.
4-Yüklenici firma garanti kapsamı ve garanti süresi dışında meydana gelebilecek bütün onarımlarda orjinal yedek parça kullanılacaktır.
5-Garanti kapsamı ve garanti süresi dışındaki bakım süresince arızaların giderilmesi,parça değiştirilmemesi halinde ücretsiz olacaktır.
6-Garanti süresi dışında parça değiştirilmesi gerektiğinde parça işçiliği ile birlikte ücrete tabi olacaktır.
7-Orjinal yedek parçalar yüklenici firma olan………………………………………….nin stoğunda
yeterli miktarda bulundurulacaktır.
8-Yüklenici firma olan…………………………………………………asansörü tesis eden asansör firmasıyla irtibat kurarak stokdaki yedek parçaları bitmeden gerekli önlemi alacaktır.
9-Yüklenici firma olan……………………………………………….sözleşme yaptığımız yıl içerisinde ………ayda bir periyodik bakım yapacaktır.
10-Yüklenici firma arıza ihbarı halinde engeç ………(saat/gün) içerisinde gerekli müdahaleyi
yapacaktır.
11-Asansörümüzün özelliğine göre farklılık arzedecek hususları yüklenici firma yazılı olarak apartman yönetimine verecek ve yönetim bu bilgileri kullanıcıların görebilecekleri bir yere asacaktır.
12-Binamızın bağlı bulunduğu…………………….. belediyesinden asansörümüzün emniyet ve
işletme yönünden işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor alınacaktır.Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden bina yöneticisi ve bakımını yapan firma müştereken sorumlu olacaktır.

Oniki(12) maddeyi içeren bu mukavele / / 2006 tarihinde
iki(2) nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.
……………………Apartmanı Yöneticisi Yüklenici firma………………………..
kaşe, isim, imza, kaşe, isim, imza

Kapıcı Sözleşmesi

KAPICI SÖZLEŞMESİ ÖRNEK

 

 

        ……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

 

DAVACI                    : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)

DAVALILAR               : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU                   : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün………………..
(çekilmez hal yazılır)…………….sebebiyle mülkiyet hakkının devri.

OLAY                         : Yöneticisi bulunduğum……………ili…………..ilçesi
…………….mahallesi…………..caddesi………….sokakta …………ada………..
parselde bulunan……kapı numaralı apartmanın……nolu bağımsız bölüm
maliki olan davalının, …………….(çekilmez hal yazılır) ……………
sebebiyle,bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında
mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır.

Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını
gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren
Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.25 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                  : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu
kararı,ihtarname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK     : Davalı kat malikinin…….nolu bağımsız bölümünün dava
tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla,mülkiyetinin
diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve
yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep
ederim.(Tarih…../…../…….)
Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

EKLER :
1-     Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.
2-     Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı